Lab 2: Xây dựng bộ phân tích từ vựng

Chưa có bình luận

Các bài tập trong buổi thực hành này:

  1. Mở rộng bộ phân tích từ vựng đơn giản của ngôn ngữ A từ mã có sẵn trên lớp
  2. Chuyển đổi bộ phân tích đơn giản thành DFA theo lý thuyết trên lớp
  3. Tìm hiểu về công cụ sinh tự động bộ PTTV CsLex

Các bài tập yêu cầu viết bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: