Lab 1: Tách từ và thống kê trên file

Chưa có bình luận

Các bài tập trong buổi thực hành này:

  1. Xây dựng bộ tách từ đơn giản nhất
  2. Xây dựng bộ tách từ
  3. Thống kê tần xuất xuất hiện của từ
  4. Thông kê tần xuất trên file dữ liệu

Các bài tập yêu cầu viết bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: