Buổi 12: biểu đồ trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: biểu đồ trong Microsoft Excel

Nội dung chính:

  • Giới thiệu về biểu đồ
  • Các bước tạo biểu đồ
  • Điều chỉnh biểu đồ
  • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: