Buổi 03: trình bày tài liệu với Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: trình bày tài liệu với Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

  • Soạn thảo công thức toán học
  • Chèn ký tự đặc biệt
  • Tìm kiếm và thay thế văn bản
  • Chia văn bản thành nhiều cột
  • Chữ hoa khối lớn
  • Tính năng AutoCorrect
  • Style và đánh mục lục

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: