Bài 5: Sinh Tự Động Bộ PTTV

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giải bài tập của các buổi trước
 2. Giới thiệu về LEX
  1. Từ patterns đến scanner
  2. Các bước để tạo một bộ PTTV
  3. LEX: cách làm việc
  4. LEX: đầu vào
  5. Ví dụ về LEX
 3. CsLex – phiên bản LEX cho C#
 4. Kiểm tra

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: