Các bài lưu

Tin Đại Cương (C++, K59, lớp TH123.N2)

6 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, học kỳ hè, K54 lớp N14)

2 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên không phải CNTT
Thời gian: học kỳ hè, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp CNTT3, K58)

4 bình luận

tin đại cương, c++
Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên K58 ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp N13, K57)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Dành cho: K57, nhóm N13
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp N04, học kỳ phụ 2015)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương
Dành cho: nhóm N04
Thời gian: học kỳ phụ, năm học 2014-2015
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp N05-K56)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương
Dành cho: khóa 56, nhóm N05
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2014-2015
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...