TVP-K59 Bài 06: Bài tập tổng hợp về Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

  • Soạn thảo văn bản
  • Trình bày bảng biểu và công thức
  • Sắp xếp dữ liệu
  • Vẽ khối hình
  • Sử dụng ArtWord
  • Chụp màn hình và đưa chú thích vào hình ảnh

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: