Tin đại cương 10: chữa bài tập và giải đáp

Chưa có bình luận

Đây là buổi chữa bài tập và giải đáp chuẩn bị cho buổi thi cuối kỳ.

Trong buổi này thầy giáo sẽ chữa một số bài tập điển hình về string và vector.

  • Tách họ và tên ra khỏi họ tên người nhập từ bàn phím
  • Tìm phần chung giữa 2 chuỗi A và B
  • Kiểm tra dãy có đạt tiêu chuẩn hay không
  • Chỉ ra vị trí các số đặc biệt trong dãy

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: