TDTT-K60, T6: Ngoại Lệ và Xử Lý File Trong Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
  2. Làm việc với tập tin văn bản
  3. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: