TDTT-K60, T4: Kiểu Tuần Tự Trong Python (phần 1)

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
  2. String (chuỗi)
  3. Bài tập về xử lý chuỗi
  4. List (danh sách)
  5. Tuple (hàng)
  6. Range (miền)
  7. Bài tập về dữ liệu tuần tự

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: