TDTT-K60, L5: Làm Việc Với Tập Hợp Và Từ Điển Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

  1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp
  2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý tập hợp
  3. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý từ điển

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: