TDTT-K60, L4: Làm Việc Với Ngoại Lệ Và Tập Tin Văn Bản Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

  1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp
  2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý ngoại lệ (4 bài)
  3. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý file văn bản (5 bài)

Nộp bài vào email để lấy điểm thưởng nếu hoàn thiện được bài 6 hoặc bài 8 trên slide lý thuyết 6

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: