TDC-K61, bài 3: Hàm và nhập/xuất dữ liệu

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Phân rã bài toán
  2. Hàm (function)
  3. Một số kiểu dữ liệu thường dùng
  4. Nhập và xuất dữ liệu
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: