TDC-K60, bài 7: Ôn tập về cú pháp cơ bản của C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Thuật toán
  2. Hàm
  3. Các khái niệm cơ bản
  4. Điều khiển lặp
  5. Câu lệnh lựa chọn
  6. Kết hợp lặp và lựa chọn
  7. Bài tập ôn thi giữa kỳ lần 1

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: