TDC-K60, bài 1: Giới thiệu môn học & Làm quen với Dev-C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Viết chương trình cho máy tính
  3. Làm quen với Dev-C++
    1. Các bước viết chương trình
    2. Ngôn ngữ lập trình C++
    3. Công cụ Dev-C++
  4. Bài tập

Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: