TDC Bài tập 7: Bài tập về vector và mảng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này: 7 bài tập bổ sung tập luyện về kiểu dữ liệu vector và mảng (khuyến khích sử dụng vector nhưng nếu dùng mảng được thì vẫn sử dụng)

  • Duyệt các phần tử trong mảng và xử lý
  • Kiểm tra các đặc tính của dãy
  • Tách mảng và xử lý

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: