TDC Bài tâp 6: Bài tập về kiểu vector

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này: 9 bài luyện tập về làm việc với kiểu vector, trong đó rèn luyện các kĩ thuật cơ bản với vector.

  • Nhập liệu vào vector
  • In dữ liệu từ vector ra màn hình
  • Duyệt và xử lý dữ liệu của vector
  • Tìm kiếm dữ liệu trên vector
  • Sắp xếp dữ liệu trên vector

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: