TDC Bài tâp 4: Bài tập tổng hợp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  1. Sử dụng kiến thức cơ bản về toán và lập trình giải một số bài toán về hình học
  2. Luyện tập về vòng lặp
  3. Xử lý những tình huống câu lệnh lựa chọn phức tạp
  4. Tính toán và khảo sát hàm số

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: