TDC Bài tâp 3: Kết hợp lặp và lựa chọn

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  1. Rèn luyện kĩ năng xây dựng các hàm C++: kiểu trả về, tham số, cách thức thực  thi
  2. Kết hợp vòng lặp và lựa chọn để giải quyết một số vấn đề đơn giản với dữ liệu số

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: