TDC Bài tâp 2: Thực hành về vòng lặp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

  1. Thử lại các ví dụ trên lớp lý thuyết 4
  2. Chạy thử các bài tập đã chữa ở buổi lý thuyết 5
  3. Làm thêm 3 bài tập về vòng lặp

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: