TDC Bài 1: Làm quen với Dev-C++

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Viết chương trình cho máy tính
  3. Làm quen với Dev-C++
    1. Các bước viết chương trình
    2. Ngôn ngữ lập trình C++
    3. Công cụ Dev-C++
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: