Slide T10: Phân tích văn phạm bằng thuật toán CYK

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khắc phục hạn chế của các phương pháp thử-sai
 2. Các phương pháp phân tích cú pháp vạn năng
 3. Áp dụng quy hoạch động vào phân tích cú pháp
 4. Thuật toán Cocke – Younger – Kasami (CYK)
  • Dạng chuẩn Chomsky (CNF)
  • Ý tưởng
  • Mã minh họa
  • Đánh giá thuật toán
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: