Slide T08: Phân tích văn phạm bằng thuật toán top-down

1 bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt top-down đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
  • Thử nghiệm
 4. Đánh giá về top-down
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho Slide T08: Phân tích văn phạm bằng thuật toán top-down

 • admin  says:

Bình luận: