Slide T07: Các chiến lược phân tích cú pháp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Suy dẫn
  2. Biểu diễn suy dẫn bằng cấu trúc cây
  3. Văn phạm có nhập nhằng
  4. Các chiến lược phân tích cú pháp
    • Chiến lược thử-sai (quay lui): top-down, bottom-up
    • Chiến lược quy hoạch động: CYK, Earley,…
    • Chiến lược tất định (deterministic): LL, LR,…

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: