Slide T02: Các khái niệm cơ sở

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Ngôn ngữ và biểu diễn ngôn ngữ
  2. Các lớp văn phạm (phân loại chomsky)
  3. Văn phạm chính quy và automat hữu hạn
  4. Văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống
  5. Văn phạm có đệ quy trái
  6. Văn phạm đơn nghĩa
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: