Slide 9: ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

  • Cấu trúc đề thi final
  • Chữa bài tập
  • Một số bài tập bổ sung
  • Q & A

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: