Slide 6: các kiểu dữ liệu mới

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

  • Một chút về các kiểu dữ liệu
  • Phạm vi và vòng đời của biến
  • Các kiểu dữ liệu tự tạo
  • Kiểu chuỗi (string)
  • Các mẫu (template)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: