Slide 2: tuần tự

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

 • Các khái niệm cơ sở
  • Định danh (identifier) / biến (variable)
  • Biểu thức (expression)
  • Phép gán
  • Vài kiểu dữ liệu cơ bản
 • Phân rã bài toán (vấn đề)
 • Hàm (function)
 • Nhập và xuất dữ liệu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: