Slide 1: giới thiệu môn học

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong bài:

  • Giới thiệu môn học
  • Khái niệm “Thuật Toán”
  • Các cấu trúc điều khiển
  • Máy tính và lập trình cho máy tính
  • Giới thiệu ngôn ngữ C/C++

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: