Python-K64, bài 7: Kiểu từ điển, module và package, hàm lambda

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Dictionary (từ điển)
  2. Module và Package
    • Module math
  3. Lambda, map và filter
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: