Python-K64, bài 2: Hàm và rẽ nhánh trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Hàm
  2. Phép toán “if”
  3. Rẽ nhánh
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: