Python-K64, bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Thông tin chung về môn học
  2. Giới thiệu ngôn ngữ python
  3. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
  4. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
  5. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
  6. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
  7. Vài ví dụ minh họa
  8. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: