Python-K62, bài 9: Làm việc với tập tin trong python

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Quan điểm xử lý tập tin của Python
  2. Đóng/Mở tập tin
  3. Đọc/Ghi dữ liệu của tập tin
  4. Con trỏ tập tin
  5. Làm việc với hệ thống thư mục
  6. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: