LTDĐ 3: Java OOP & Collections

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Java OOP
  • Lớp (class)
  • Đối tượng (object)
  • Gói (package)
  • Các thành phần trong class
  • Sự kế thừa
  • Giao diện (interface)
  • Kiểm soát truy cập
 2. Java Collections

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: