LTDĐ 2: Cơ Bản Về Ngôn Ngữ Java

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Cấu trúc chương trình java đơn giản
  2. Vào ra dữ liệu trong ứng dụng console
  3. Kiểu dữ liệu
  4. Biến
  5. Phép toán
  6. Câu lệnh lựa chọn
  7. Lặp
  8. Thử và ngoại lệ

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: