LTDĐ 1: Nhập Môn

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Công cụ học tập
 3. Giới thiêu về ngôn ngữ java
  • Ngôn ngữ lập trình Java
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Công cụ phát triển Java
  • Các loại chương trình Java
  • “Hello, World!” – phiên bản Java
  • Quá trình thực thi ứng dụng Java

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: