Linux L4: quản lý gói, x-windows và bài tập tổng hợp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính của bài thực hành này:

  • Khởi động mở máy ảo CentOS & Ubuntu
  • Thực hành về quản lý gói trên Ubuntu
  • Cài đặt trực tiếp gói .deb
  • Thực hành về quản lý gói trên CentOS
  • Cài đặt giao diện GNOME cho CentOS 7
  • Bài tập tổng hợp về người dùng, phân quyền và thao tác file

Chú ý: bài thực hành yêu cầu sử dụng máy ảo CentOS và Ubuntu đã cài đặt trong buổi thực hành trước.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: