CTD Bài tập 5: Thuật toán phân tích CYK

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Hoàn thiện thuật toán CYK từ mã nguồn được thầy giáo cung cấp trên website
  2. Mở rộng khả năng của thuật toán cho suy dẫn rỗng
  3. In cây phân tích và suy dẫn trái từ bảng phân tích CYK

Ai làm xong bài 2 hoặc bài 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: