CTD Bài tập 4: Thuật toán bottom-up

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Sửa đổi thuật toán để sinh ra mọi phương án suy dẫn
  2. Chuyển đổi từ kết quả là dãy suy dẫn thành cây phân tích cú pháp
  3. Loại bỏ đệ quy trong mã nguồn bottom-up và top-down

Ai làm xong bài 1, 2 hoặc 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: