CTD Bài tập 3: Thuật toán top-down

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Hoàn thiện mã nguồn top-down trên slide lý thuyết và thử chạy với các bài tập của buổi lý thuyết 8
  2. Điều chỉnh phân tích top-down trả về suy dẫn phải

Ai làm xong bài 2 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: