CTD Bài tập 2: Tự động sinh bộ phân tích từ vựng

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

  1. Bài 1: mở rộng và hoàn thiện bộ phân tích từ vựng của ngôn ngữ A (dựa trên mã đã có của thầy giáo)
  2. Bài 2: chuyển đổi bộ phân tích ngôn ngữ A sang sử dụng DFA
  3. Bài 3: tìm hiểu về công cụ sinh tự động bộ PTTV CsLex

Ai làm xong bài 2 hoặc bài 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: