Buổi 14: VBA trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: VBA trong Microsoft Excel

Nội dung chính:

  • Macro
  • Một số kiến thức VBA cơ bản
    • Kiểu dữ liệu
    • Khai báo biến
    • Lệnh vào/ra dữ liệu
  • Viết thử một hàm với VBA

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: