Buổi 13: CSDL trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: CSDL trong Microsoft Excel

Nội dung chính:

  • Khái niệm cơ bản
  • Sắp xếp dữ liệu
  • Lọc dữ liệu
  • Các hàm cơ sở dữ liệu
  • Tổng kết theo nhóm

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: