Buổi 09: hàm cơ bản trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: hàm cơ bản trong Microsoft Excel

Nội dung chính:

  • Công thức trong Excel
  • Các loại địa chỉ trong công thức
  • Phép tính và loại dữ liệu
  • Hàm – khái niệm và cách sử dụng
  • Các hàm xử lý thời gian
  • Các hàm xử lý chữ
  • Các hàm toán học

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: