Buổi 04: bảng biểu và hình ảnh trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Chủ đề: bảng biểu và hình ảnh trong Microsoft Word

Nội dung chính trong bài:

 • Bảng biểu
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Định dạng bảng biểu
  • Tính toán trên bảng
  • Sắp xếp dữ liệu trên bảng
 • Đồ họa
  • Vẽ khối hình đơn giản
  • Tạo chữ nghệ thuật
  • Chèn ảnh lên tài liệu
 • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: