Bài thực hành 4: thuật toán CYK

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong buổi này:

  • Bài 1: làm chủ chương trình phân tích CYK
  • Bài 2: mở rộng khả năng của thuật toán CYK
  • Bài 3: in cây phân tích từ bảng CYK

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: