Bài thực hành 3: top-down và bottom-up

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong buổi này:

  • Bài 1: hoàn thiện mã nguồn được giới thiệu trong giờ lý thuyết
  • Bài 2: phân tích top-down trả về suy dẫn phải
  • Bài 3: phân tích bottom-up không đệ quy
  • Bài 4: in ra cây phân tích thay vì thứ tự suy dẫn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: