Bài thực hành 2: xây dựng bộ PTTV

Chưa có bình luận

Các bài tập trong buổi này:

  1. Hoàn thiện bộ phân tích từ vựng đơn giản
  2. Chuyển đổi bộ phân tích trên thành DFA
  3. Tìm hiểu về CsLex

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: