Bài tập buổi 1 lập trình C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính trong buổi này:

  • Làm bài theo ví dụ trên lớp (slide 1, 2 và 3)
  • Chạy lại một số bài đã chữa trên lớp (slide 2 và 3)
  • Thực hiện một số bài tập bổ sung về viết hàm dùng vòng lặp

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: