Bài 8: Phân tích văn phạm bằng top-down

Chưa có bình luận

Chủ đề: Phân tích văn phạm bằng top-down

Nội dung chính:

 1. Ý tưởng & thuật toán
 2. Ví dụ minh họa
 3. Cài đặt top-down đơn giản
  • Cấu trúc một luật văn phạm
  • Cấu trúc một suy diễn trực tiếp
  • Máy phân tích: các hàm hỗ trợ
  • Máy phân tích: các hàm chính
 4. Đánh giá về top-down
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: